Copyright © 2018 Ross & Partners

Ross & Partners Accountants - Belastingadviseurs verleent u hierbij toestemming om deze informatie te bekijken, te kopiëren, te printen en te verspreiden onder de volgende voorwaarden:
de informatie wordt slechts gebruikt voor informatiedoeleinden
de informatie wordt slechts gebruikt voor niet - commerciële doeleinden
iedere kopie van het document met informatie ident het auteursrechtteken (copyright notice) te bevatten.
U dient er rekening mee te houden dat ieder programma, publicatie, ontwerp, produkt, proces, technologie, informatie of idee dat wordt omschreven in de website het voorwerp kan zijn van andere rechten, waaronder begrepen andere intellectuele eigendomsrechten, waarvan de rechten berusten bij Ross & Partners Accountants- Belastingadviseurs of andere belanghebbende partijen. U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten.

Diensten